6 października 2020

Regulamin zajęć

Regulamin MTV Dance Fit

Organizatorem zajęć jest Mobilna Szkoła Tańca MTV Dance Fit Piotr Szyca, NIP: 8421751989, Dąbrowa 171/1, 80-297, mtvdancefit@wp.pl

TERMIN I MIEJSCE ZAJĘĆ

 • zajęcia odbywać się będą dwa razy w tygodniu w Fundacji FLY ul. Świętojańska 36/2 ; 81-372 Gdynia; wtorki 19:00, czwartki 18:00.

 • zbiórka uczestników następować będzie na 10 minut przed zajęciami

INNE POSTANOWIENIA

 • warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest akceptacja wszystkich punktów poniższego regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych: Administratorem Państwa danych osobowych jest Mobilna Szkoła Tańca MTV Dance Fit Piotr Szyca; Dąbrowa 171/1, 80-297 Banino

  W celu uzyskania informacji, na temat przetwarzanych danych osobowych, można skontaktować się pod adresem e-mail: mtvdancefit@wp.pl

  Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań organizowanych przez Szkołę Tańca MTV Dance Fit. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a, b, c, d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej rozporządzeniem.

  W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:- dostępu do treści danych,- żądania sprostowania danych,- żądania usunięcia danych,- ograniczenia ich przetwarzania,- przenoszenia danych,- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

  Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

  Podanie przez Państwa danych osobowych, jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji celów określonych w pkt. 3, a ich niepodanie uniemożliwi wzięcie przez Państwa udziału w organizowanej imprezie.

  W przypadku uznania, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

 • maksymalna ilość osób na zajęciach wynosi 13 osób (w strefie żółtej), 20 osób (gdy wyjdziemy ze strefy żółtej),

 • zajęcia są płatne wg cennika określonego na stronie facebook.com/mtvdancefit, dostępnego również u instruktora

 • uczestnicy poniżej 18 roku życia mogą brać udział w zajęciach pod warunkiem przedstawienia pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych

 • zapisów na zajęcia MTV Dance Fit można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail:mtvdancefit@wp.pl, telefonicznie – nr tel. 537 591 864, bezpośrednio u instruktorów.

 • Przy dokonywaniu rezerwacji miejsca należy podać imię i nazwisko uczestnika, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz datę zajęć.

 • Ilość osób w grupie jest ograniczona. Pierwszeństwo uczestnictwa w zajęciach przysługuje uczestnikom z ważnymi karnetami.

 • Karnet można nabyć za pomocą przelewu bankowego (nr konta:41 1050 1764 1000 0097 2006 0954, MTV Dance Fit Piotr Szyca) wpisując w tytule imię i nazwisko uczestnika z dopiskiem ZUMBA FLY i datą pierwszych zajęć. Wpłaty można dokonać również osobiście u instruktorów gotówką.

 • Karnet należy nabyć co najmniej 2 dni przed zajęciami, płacąc przelewem. W innym wypadku należy zapłacić gotówką. Przed dokonaniem przelewu należy zgłosić ten fakt instruktorowi smsowo (537591864) lub mailowo (mtvdancefit90@wp.pl). Po potwierdzeniu przez instruktora wolnego miejsca, można dokonać przelewu.

 • Dostępne są dwa rodzaje karnetów: karnet na 4 wejścia oraz karnet na 8 wejść do wykorzystania w ciągu 30 dni od daty pierwszych zajęć. Karnet ma określoną ważność. Należy go wykorzystać w okresie jego ważności. Okresu ważności nie można przedłużyć, za wyjątkiem szczególnych okoliczności wcześniej zgłoszonych instruktorowi.

 • Karnety są imienne. Jednorazowo mogą zostać wykorzystane przez inną osobę, jednak trzeba o tym powiadomić telefonicznie lub mailowo dzień przed zajęciami

 • warunkiem odbycia się zajęć jest obecność minimalnej ilości uczestników tj. 5 osób. Instruktor ma prawdo do sprawdzenia listy obecności podczas zajęć.

 • MTV Dance Fit zastrzega sobie prawo do nanoszenia zmian w grafiku, zmiany dat w przypadku niewystarczającej liczby zainteresowanych osób oraz do zorganizowania zastępstwa za instruktora

 • uczestnicy biorący udział w zajęciach zobowiązani są do przestrzegania poleceń instruktora,

 • zabrania się nagrywania zajęć oraz innego utrwalania bez uzyskania od instruktora zgody w formie pisemnej

 • uczestnicy biorą udział w zajęciach na własną odpowiedzialność,

 • w zajęciach mogą brać udział osoby zdrowe, bez objawów choroby zakaźnej w szczególności takich jak: suchy kaszel i gorączka,

 • uczestnik zajęć oświadcza, że ma świadomość iż udział w zajęciach może narazić go na zachorowanie na COVID-19

 • uczestnicy zajęć zobowiązani są do zachowania odległości minimum 1,5 metra od pozostałych uczestników

 • instruktor nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie się stanu zdrowia zainteresowanych poprzez zbyt nadmierne wykonywanie ćwiczeń niezgodnych z indywidualnymi możliwościami psychoruchowymi oraz sprzecznymi z zaleceniami instruktora,

 • organizator nie ponosi konsekwencji w związku z nieprawidłowym wykonywaniem ćwiczeń,

 • uczestnicy zobligowani są do przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa oraz kultury osobistej,

 • uczestników obowiązuje strój oraz obuwie sportowe,

 • uczestnictwo w zajęciach pod wpływem alkoholu, leków oraz innych środków obniżających sprawność psychoruchową jest kategorycznie zabronione,

 • organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez uczestników,

 • organizator informuje, iż w trakcie trwania zajęć będą wykonywane zdjęcia i videorelacje mające na celu informowanie i promowanie zajęć jak i działalności MTV Dance Fit. Materiały te mogą być wykorzystane tylko na potrzeby MTV Dance Fit oraz umieszczane na portalach społecznościowych oraz stronie internetowej mtvdancefit.pl

 • uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie, utrwalenie, powielanie wykonanych w trakcie wydarzenia zdjęć, filmów

 • ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora zajęć