24 sierpnia 2018

Regulamin

REGULAMIN

 1. Uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich punktów poniższego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a, b, c, d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1)
 2. Na sali mogą przebywać jedynie kursanci, którzy dokonali opłaty za zajęcia. Z uwagi na komfort oraz bezpieczeństwo Uczestników zajęć, opiekunowie oraz osoby towarzyszące nie mają prawa przebywać na sali tanecznej.
 3. Opłaty przyjmowane są przelewem na nr konta 46 1050 1764 1000 0092 1453 6246 ING Bank Śląski. W tytule: Imię i nazwisko dziecka/ miesiąc/ nazwa placówki.
 4. W przypadku niedokonania wpłaty do 10. bieżącego miesiąca kursant nie będzie mógł uczestniczyć w dalszej części zajęć.

  Opłata za zajęcia jest stała i nie zmienia się w przypadku nieobecności dziecka na zajęciach.

 5. MTV Dance Fit zastrzega sobie prawo do rozwiązania grupy w przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników. W takiej sytuacji kursant zostanie poinformowany o możliwości kontynuowania nauki tańca w innej grupie lub zwrócona mu zostanie opłata za niewykorzystane zajęcia.

 6.  W przypadku choroby, bądź niedyspozycji instruktora MTV Dance Fit ma prawo wyznaczyć zastępstwo bez konieczności wcześniejszego poinformowania o tym fakcie kursantów danej grupy.

 7. Na salach obowiązuje obuwie zmienne: taneczne lub sportowe.

 8. .Za wszystkie szkody (materialne i osobiste) wyrządzone przez niepełnoletniego kursanta odpowiadają jego rodzice bądź opiekunowie, osoby pełnoletnie ponoszą odpowiedzialność za własną osobę.

 9.  MTV Dance Fit nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach i w holu, rekomenduje się zabieranie ze sobą cennych przedmiotów na salę.

 10.  MTV Dance Fit nie ubezpiecza Uczestników zajęć oraz nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, bądź nieszczęśliwe wypadki powstałe podczas zajęć.

 11.  MTV Dance Fit zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w formie pisemnej, stosownym aneksem i ogłoszenia ich.

 12.  Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.09.2018 r.

Klauzula Informacyjna

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Tańca MTV Dance Fit Monika Tran Van, 80-172 Gdańsk
 2. W celu uzyskania informacji, na temat przetwarzanych danych osobowych, można skontaktować się pod adresem e-mail: mtvdancefit@wp.pl
 3. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań organizowanych przez Szkołę Tańca MTV Dance Fit. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a, b, c, d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej rozporządzeniem.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:- dostępu do treści danych,- żądania sprostowania danych,- żądania usunięcia danych,- ograniczenia ich przetwarzania,- przenoszenia danych,- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Podanie przez Państwa danych osobowych, jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji celów określonych w pkt. 3, a ich niepodanie uniemożliwi wzięcie przez Państwa udziału w organizowanej imprezie.
 7. Państwa dane nie będą profilowane.
 8. W przypadku uznania, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).